Linki

w Bibliotece podkowiańskiej

amp template

Podkowa Leśna i okolice

Urząd Miejski w Podkowie Leśnej (link)
Radni Blisko (link)
OK Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie (link)
Forum Samorządu i Mieszkańców Podkowy Leśnej (link)
Szkoła Klubu Inteligencji Katolickiej (link)
Wydawnictwo AULA (link)
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna (link)
Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku (link)

Biblioteki cyfrowe

BIBLIOTEKI ZAGRANICZNE
EUROPEANA Światowa Biblioteka Cyfrowa / World Digital Library (link)
zasoby będące dobrami kulturowymi m. in. manuskrypty, mapy, rzadkie książki, utwory muzyczne, nagrania dźwiękowe, filmy, fotografie i plany architektoniczne.

Bibliotheca Augustana (link)
literatura europejska, począwszy od starogreckiej, w układzie językowym.

Biblioteque Universalle (link)
klasyka francuska - ok. 300 tekstów 101 autorów.

Gallica (link)
najstarsze czasopisma z XVII, XVIII, XIX i pierwszej połowy XX wieku z wszystkich dziedzin wiedzy (z zasobów Narodowej Biblioteki Francuskiej)

Internet Library of Early Journals (link)
osiemnastowieczne i dziewiętnastowieczne czasopisma (Annual Register, Blackwood's Edinburgh Magazine, Gentleman's Magazine, Notes and Queries, Philosophical Transactions of the Royal Society, The Builder)

The Online Books Page (link)
głównie literatura piękna w języku angielskim

Poésie française (link)
wiersze poetów francuskich począwszy od średniowiecza do XX wieku

Project Gutenberg (link)
teksty w języku angielskim ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz teksty literackie

William Szekspir (link)
komplet dzieł Szekspira w oryginale

BIBLIOTEKI OGÓLNOPOLSKIE

Federacja Bibliotek Cyfrowych (link) 

Serwis "Federacja Bibliotek Cyfrowych" (FBC) umożliwia przeszukiwanie zasobów wszystkich bibliotek cyfrowych działających dzięki oprogramowaniu dLibra.

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona (link) 
Tworzona jest z myślą o wszystkich użytkownikach bibliotek i Internetu. Jej celem jest udostępnienie w postaci cyfrowej najważniejszych wydań tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopism, grafiki, fotografii, nut oraz map.

EUROPEANA (link)

Światowa Biblioteka Cyfrowa / World Digital Library (link) 
Platforma WDL ma nieodpłatnie prezentować zasoby będące dobrami kulturowymi, do których zaliczają się między innymi manuskrypty, mapy, rzadkie książki, utwory muzyczne, nagrania dźwiękowe, filmy, fotografie i plany architektoniczne.

BIBLIOMANIA (link)

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji (link) 
Książki, publikacje i artykuły dotyczących edukacji i oświaty.

Biblioteka [Cyfrowa] Maksyma Moszkowa (link) 
Pełne teksty klasycznej i współczesnej literatury rosyjskiej i obcej (w tłumaczeniu na język rosyjski) oraz dzieła z zakresu kulturoznawstwa, filozofii, psychologii i in.

Bibliotheca Augustana (link) 
Literatura europejska, począwszy od starogreckiej, w układzie językowym.

Biblioteque Universalle (link) 
Pełnotekstowa klasyka francuska - ok. 300 tekstów 101 autorów.

Centralna Biblioteka PTTK (link)
Zasoby online prezentowane na stronie Centralnej Biblioteki PTTK

e-Kolekcja Czasopism Polskich (link) 
Projekt, którego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do poczytnych i rzadkich tytułów prasy polskiej i polskich czasopism naukowych, dzięki przeniesieniu ich na nośniki cyfrowe i umieszczeniu w Internecie, powstał z inicjatywy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i w założeniu stanowił przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Biblioteką Narodową.

Cyfrowa Biblioteka Varsavianów (link) 
Celem biblioteki jest zaprezentowanie jak najszerszej rzeszy miłośników i sympatyków starej Warszawy cyfrowych wersji publikacji na jej temat. Znajdą się tutaj przede wszystkim materiały, jakie zostały opublikowane przed II wojną światową.

Cyfrowy Dolny Śląsk (link) 
Powstała z inicjatywy Grodzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze, przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Celem Biblioteki jest udostępnianie i promocja utrwalonych w formie cyfrowej ciekawych, rzadkich i cennych publikacji.

Gallica (link) 
Projekt Narodowej Biblioteki Francuskiej polegający na umieszczeniu w internecie zeskanowanych najstarszych czasopism z XVII, XVIII, XIX i pierwszej połowy XX wieku z wszystkich dziedzin wiedzy.

Internet Library of Early Journals (link) 
Kolekcja osiemanstowiecznych i dzięwiętnastowiecznych czasopism (Annual Register, Blackwood's Edinburgh Magazine, Gentleman's Magazine, Notes and Queries, Philosophical Transactions of the Royal Society, The Builder).

The Online Books Page (link) 
Dostęp do 20 tys. dzieł, głównie literatury pięknej w języku angielskim.

Poésie française (link) 
Kolekcja tekstów ponad 6 tys. wierszy poetów francuskich od średniowiecza do XX wieku.

Prasa w Internecie (link) 
Projekt digitalizacji czasopism jest zapewne pierwszą w Polsce próbą stworzenia modelu internetowej prezentacji archiwalnych zasobów czasopiśmienniczych.

Project Bartleby (link)
Zbiór znanych utworów z literatury angielskiej.

Project Gutenberg (link) 
Celem projektu Gutenberg jest zachęta do tworzenia i udostępniania tekstów elektronicznych w języku angielskim. Zakres tematyczny obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy oraz teksty literackie. Bazę tę można przeszukiwać wg autorów i tytułów.

William Szekspir (link) 
Komplet dzieł Szekspira w oryginale.

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej (link) 
Teksty arcydzieł literatury polskiej, m.in.: Bogurodzicy, Pana Tadeusza, Wesela, Kordiana.

Czasopisma polskie
(2-miesięczniki)

ARCHEOLOGIA ŻYWA (link) 
polski dwumiesięcznik popularnonaukowy ukazujący się od 1996 roku. Czasopismo to omawia najnowsze odkrycia polskich i zagranicznych archeologów. Omawia różne zagadnienia historyczne. Zamieszcza wywiady ze znanymi badaczami oraz opisuje co dzieje się w światowej archeologii. Zamieszcza sprawozdania z imprez archeologicznych z kraju i ze świata.

FARENHEIT (link) 
Najstarszy polski e-zin poświęcony fantastyce (science-fiction, fantasy i horrorowi). Znajdziecie tutaj sporą ilość wyśmienitych tekstów, które zostały opublikowane w F od czasów jego powstania do chwili obecnej.

Czasopisma polskie (kwartalniki)

2+3D (link)
2+3D to kwartalnik projektowy poświęcony grafice użytkowej i wzornictwu przemysłowemu. Istniejemy na rynku od 2001 roku.

AKCENT (link) 
Czasopismo poświęcone literaturze pięknej, sztukom plastycznym i naukom humanistycznym Analizuje procesy kulturowe, jakie zachodzą na pograniczu narodowości. Był nazywany „domem najwybitniejszych śpiewających poetów”.

AQQ (link) 
Magazyn Komiksów

ARCHE (link) 
„Arche” powstało, jako czasopismo poświęcone twórczości, kulturze i krytyce artystycznej oraz architektonicznej. Było pismem czarno-białym w formacie A3. Pierwszy numer ukazał się w 1988 roku jako wydawnictwo jednorazowe, gdy? ówczesny Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji| i Widowisk (cenzura) nie wydał zgody na publikowanie czasopisma. „Arche” ukazywało się ciągle acz nieregularnie od 1990 roku od momentu zniesienia cenzury do 2000 roku. „Arche” było pismem wychodzącym od czasu do czasu, trzy, cztery lub dwa razy do roku. Tematyka obejmowała wszystkie dyscypliny artystyczne: malarstwo, grafikę, rysunek, fotografię, instalacje, teatr, operę, film, rzeźbę, architekturę, wydobywając dawne i aktualne związki pomiędzy nimi. „Arche” zwracało szczególną uwagę na formułowanie nowych propozycji artystycznych. Wznawiamy „Arche” w tym samym formacie, również jako pismo czarno-białe. Tematyka pozostaje ta sama, lecz rozszerza się. Akcentujemy pojęcia i zjawiska genius loci, kultury przestrzeni, twórczości.

ARCHIPELAG (link) 
Archipelag WYSPY DOBREJ LITERATURY jest internetowym magazynem bukinistycznym, który powstał z miłości do książek.

ARCHIVOLTA (link) 
ARCHIVOLTA jest kwartalnikiem ogólnopolskim dotyczącym teorii i praktyki architektury, technologii cyfrowych w projektowaniu i budowaniu, nowych materiałów oraz wzornictwa. Istnieje na rynku wydawniczym od 1999 roku i skierowana jest do architektów.

ARTLUK (link)
Chcemy pokazać różnorodność spojrzenia na wypowiedź artystyczną. Nie chcemy zamykać się w getcie jednej opcji posługującej się „jedynie słusznym” językiem interpretacji. Właśnie wielość języków, spostrzeganie sztuki z różnych pozycji i kątów spojrzenia może pomóc odbiorcy w zrozumieniu tej pięknej dziedziny ludzkiej aktywności jaką jest twórczość artystyczna. Dlatego zapraszamy Was, Drodzy Czytelnicy, do wspólnego z nami obcowania ze sztuką współczesną w naszym piśmie „artluk”.
Prezes ZPAP Jerzy J. Biernat

AUTOPORTRET (link)
Pismo o dobrej przestrzeni – Nasze czasopismo proponuje refleksję nad kondycją przestrzeni, w jakiej funkcjonujemy. Jesteśmy przekonani o tym, że otoczenie wywiera wpływ na człowieka, a człowiek wpływa na swoje otoczenie. Przyglądanie się tej relacji pozwala nie tylko na zdobycie wiedzy o nas samych, stąd nazwa ?Autoportret?, ale może się stać impulsem do zmiany na lepsze przestrzeni, w której żyjemy.

BARBAKAN (link)
Kwartalnik wydawany przez Stołeczny Oddział PTTK im. A. Janowskiego
w Warszawie, wznowiony po kilkuletniej przerwie. Periodyk zachował ISSN oraz ogólną koncepcję wcześniejszego tytułu. Nakład 1000 egzemplarzy. Dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

BARBARZYŃCA (link) 
Pismo antropologiczne ?Barbarzyńca? powstaje w Krakowie w środowisku studentów, magistrów i doktorantów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ od roku 1999. Jego wydawcą jest krakowskie Stowarzyszenie Antropologiczne ?Archipelagi Kultury?.

BIULETYN INFORMACYJNY KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI (link) 
Magazyn naukowy poświęcony konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Kwartalnik wydawany od 1989 roku. Ukazało się 79 wydań Biuletynu, w których opublikowano ponad 600 artykułów autorów polskich i zagranicznych. Wydawnictwo dwujęzyczne o zasięgu międzynarodowym. Pismo naukowe na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism punktowanych dla oceny parametrycznej. Abstrakty publikowanych artykułów cytowane są w międzynarodowych bazach danych bibliograficznych.

BLIZA (link) 
Pierw­szy w hi­sto­rii ma­ga­zyn ar­ty­stycz­ny wy­da­wa­ny w Gdy­ni. Me­ce­na­sem jest Mia­sto Gdy­nia. Pi­smo uka­zu­je się od li­sto­pa­da 2009 r. Na­zwa „Bli­za” z ję­zy­ka ka­szub­skie­go ozna­cza la­tar­nię mor­ską. Opra­co­wa­nie gra­ficz­ne na­wią­zu­je do tra­dy­cji mo­der­ni­stycz­nych Gdy­ni. „Bli­za” sta­ra się łą­czyć wy­so­ki, ogól­no­pol­ski po­ziom kul­tu­ral­ny z uka­zy­wa­niem waż­nych lo­kal­nych ? gdyń­skich ? zda­rzeń i oso­bo­wo­ści. Jako ma­ga­zyn ar­ty­stycz­ny pre­zen­tu­je zja­wi­ska z róż­nych dzie­dzin sztuk: pla­stycz­nych, mu­zycz­nych, te­atral­nych, fil­mo­wych, li­te­ra­tu­ry, ar­chi­tek­tu­ry. In­te­re­su­je się tak­że oby­cza­jo­wo­ścią i se­mio­ty­ką rze­czy­wi­sto­ści.

BORUSSIA (link)
Czasopismo Stowarzyszenia Wspólnoty Kulturowej „Borussia”. Stowarzyszenie powstało w 1990 roku w Olsztynie. Działa na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, tradycji oraz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

CEGŁA (link) 
Magazyn Materiałów Literackich

DIAMETROS (link) 
Internetowe Czasopismo Filozoficzne – Uruchomione jesienią 2004 r. i ukazujące się w rytmie kwartalnym ICF Diametros (ISSN 1733-5566) stanowi najstarszą część naszego serwisu. Obecnie Szanowni Czytelnicy mają do dyspozycji Numer bieżący oraz Numery wcześniejsze.

EXIT (link) 
Zakres tematyczny zainteresowań EXIT jest bardzo obszerny; sięga najnowszych zjawisk i wydarzeń z zakresu filmu eksperymentalnego, fotografii, nowych środów przekazu elektronicznego, a nade wszystko szeroko pojmowanych sztuk wizualnych.

FA-ART (link) 
Kwartalnik Literacki

FABRYKA SILESIA (link)
„Fabryka Silesia” jest to kwartalnik kulturalny, wydawany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach od 2012 roku.
Nasz kwartalnik poświęcony jest zagadnieniom szeroko pojmowanej kultury i humanistyki na Górnym Śląsku, a szczególnie refleksji nad jej stanem, tożsamością i dokonującymi się zmianami. Jego zadaniem jest rozpoznawanie i pogłębiona analiza fenomenu kulturowego regionu. Jego formuła łączyła formy analityczne z eseistyką i publicystyką.
Kwartalnik ma charakter monograficzny

FANTASTYKA (link) 
Nowa Fantastyka
Nowa Fantastyka+Wydanie Specjalne
Wydanie Specjalne

FORMAT (link) 
Sztuka

FRAGILE (link) 
Pismo kulturalne – Sztuka Literatura Muzyka Teatr Historia

FRAZA (link) 
„Fraza” to pismo literacko-artystyczne o zasięgu ogólnopolskim, ukazujące się w Rzeszowie od października 1991 roku. Powstało z inicjatywy młodych pracowników naukowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, którzy w nowych warunkach ustrojowych dostrzegali szansę rozwoju życia literackiego w regionie. Od roku 1994 wydawcą „Frazy” jest Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”.

HERITO (link) 
kwartalnik ukazujący się w wersji polsko-angielskiej ? to inicjatywa Międzynarodowego Centrum Kultury. Mamy nadzieję, że stanie się jedynym w swoim rodzaju forum dyskusji o dziedzictwie, kulturze, współczesności i przyszłości. To pismo koncentrujące się wokół zagadnień miejsca i związanej z nim refleksji, przestrzeni i jej znaczeń, geografii wyobraźni i pamięci. Pretekstem do rozważań jest dziedzictwo Europy Środkowej, której doświadczenie i kulturowe dylematy są tyleż specyficzne, ile trafiające w sedno współczesnej debaty.

KARTA (link) 
Kwartalnik "Karta" pismo wydawane od blisko 30 lat  narodziło się w stanie wojennym (4 stycznia 1982) i było tworzone w "drugim obiegu" do końca roku 1989. Od roku 1990 wychodzi legalnie jako kwartalnik historyczny poświęcony historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku (dotychczas ukazały się 73 numery) pismo o tożsamości…

KONTEKSTY (link) 
„Konteksty” ukazują się nieprzerwanie od 1947 roku, jako kwartalnik umocowany w Instytucie Sztuki PAN. Ma on charakter interdyscyplinarny, obejmuje zakres problemowy mieszczący się między folklorem a sztuką awangardy, między estetyką i antropologią a wiedzą o teatrze, plastyce, sztuce ludowej, kulturze popularnej i masowej.

KORESPONDENCJA Z OJCEM (link)
Sopocki kwartalnik literacko-kulturalnego mający na celu popularyzację literatury i kultury Europy Wschodniej, Środkowej i Bałkanów.

KRONOS (link) 
Ten kwartalnik, który przyjął imię od Pana kosmosu i Ojca Zeusa Kronosa, w krótkim czasie swojego istnienia (od 2007) wysunął się na czołowe miejsce wśród polskich periodyków filozoficznych. Jest to niewątpliwą zasługą znakomitych, młodych warszawskich filozofów ? redaktorów pisma, ich przenikliwości w doborze wszechczasowej tematyki filozoficznej na przecięciu z myślą religijną i refleksją nad stanem współczesnej kultury…

KULTURA POPULARNA (link) 
to recenzowany kwartalnik naukowy wydawany nieprzerwanie od 2002 roku pod redakcją medioznawcy prof. dr. hab. Wiesława Godzica. Celem naukowym czasopisma jest analiza kultury codzienności, nowych technologii, sztuki współczesnej, a także wszelkich obszarów związanych z zainteresowaniami społeczeństwa masowego. Aspiracją kwartalnika jest uchwycenie dynamicznych zmian zachodzących w kulturze popularnej, bez pominięcia jej kontrowersyjnych, czy znajdujących się w sferze społecznego tabu, aspektów.

KULTURA WSPÓŁCZESNA (link) 
Kwartalnik „Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka” wydawany jest nieprzerwanie od 1993 roku – najpierw przez Instytut Kultury, a od 2003 roku przez Narodowe Centrum Kultury.

KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (link) 
„Kwartalnik architektury i Urbanistyki” – wydawane od 1956 roku czasopismo Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk. Nosi podtytuł teoria i historia architektury, odpowiadający głównym nurtom publikacji. Podejmuje również problemy współczesnej architektury. Zakres tematyki: planowanie przestrzenne, urbanistyka, projektowanie i realizacje architektoniczne, kształtowanie terenów zielonych, detal architektoniczny, zagadnienia społeczne i estetyczne architektury oraz jej eksploatacji. Oryginalne teksty i wyniki badań zawarte w działach: prace, studia i materiały, sprawozdania, sylwetki, recenzje. Periodyk bogato ilustrowany: dokumentacja fotograficzna, materiały kartograficzne, plany architektoniczne, graficzne opracowania wyników badań. Wydawany w języku polskim, angielskie streszczenia i opisy ilustracji.

KWARTALNIK ARTYSTYCZNY (link)
Czasopismo literacko-artystyczne Kujaw i Pomorza, przedstawiające twórczość uznanych autorów.

KWARTALNIK FILMOWY (link) 
Koncepcja powołania czasopisma poświęconego sztuce filmowej zrodziła się na słynnym Zjeździe Filmowym w listopadzie 1949 r. Zjazd ten przypieczętował państwowy nadzór nad kinematografią, uprawomocnił dyktat ideologii socjalizmu realistycznego, miał też uświadomić artystom konieczność wcielania w życie teorii Żdanowa przez uczestnictwo w walce klasowej, z równoczesnym potępieniem tzw. odchyleń prawicowo-nacjonalistycznych. Sądzić należy, że akceptacja pomysłu o utworzeniu kwartalnika naukowego miała w intencji władz sprzyjać umacnianiu tych tendencji i budowaniu ideologicznych podstaw teorii, estetyki i krytyki „najważniejszej i najbardziej masowej ze sztuk”.

KWARTALNIK FOTOGRAFIA (link) 
Fotografia

KWARTALNIK HISTORYCZNY (link) 
Kwartalnik Historyczny wydaje Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla
Najstarsze w Polsce czasopismo humanistyczne, założone we Lwowie w 1887 r. przez Xawerego Liskego. Publikuje artykuły, recenzje, polemiki, przeglądy badań i podobne materiały dotyczące historii średniowiecza, czasów nowożytnych oraz dziejów najnowszych i współczesnych, powszechnych i Polski, o ściśle naukowym charakterze (nie uwzględnia tekstów odnoszących się do historii starożytnej).

MIGOTANIA (link) 
Kwartalnik poruszający zagadnienia związane z literaturą.

MOCAK FORUM (link) 
"MOCAK Forum" jest wydawane przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Tematyka każdego numeru czasopisma będzie oscylowała wokół wystaw pokazywanych w muzeum, prezentując ekspozycje na tle szeroko rozumianego życia kulturalno-społecznego.

MUZYKA (link)
Kwartalnik poświęcony historii i teorii muzyki

NOWA OKOLICA POETÓW (link)
Nowa Okolica Poetów czasopismo literackie, jedno z ważniejszych pism literackich powstałych po 1989 r. w Polsce wychodzące jako kwartalnik lub nieregularnik, założone w 1998 przez rzeszowskich poetów: Stanisława Dłuskiego, Jacka Napiórkowskiego, Rafała Rżanego, Grzegorza Kociubę i Mariusza Kalandyka, wywodzących się ze Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, przy wsparciu redakcji przez znanego i cenionego poetę, eseistę, redaktora, Krzysztofa Karaska.

OBIEG (link)
Witryna czasopisma Obieg wydawanego przez CSW Zamek Ujazdowski. Pismo poruszające zagadnienia związane z kulturą i sztuką.

OROŃSKO (link)
Artystyczny periodyk poświęcony problematyce współczesnych sztuk plastycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby i artystycznych działań w przestrzeni. Zamieszcza omówienia i recenzje wystaw, prezentuje dorobek wybitnych artystów polskich, galerii. Dużo uwagi poświęca najmłodszemu pokoleniu artystów i krytyków.

POBOCZA (link)
Kwartalnik literacko-artystyczny

PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI (link)
Jest to czasopismo, które – mówiąc najogólniej – stawia sobie za zadanie, by w przekroju, aczkolwiek z dostatecznym stopniem wnikliwości, zaprezentować to, co dotyczy filozofii i – w jakiejś mierze – literatury. Przede wszystkim pragniemy przedstawiać te kwestie, które wydają się ciekawe, niepokojące, czasem zepchnięte na margines w akademickich podziałach, choćby niestrudzenie domagały się dla siebie głosu. Rdzeń ma być filozoficzny, bez względu na to, czy w grę wchodzą prace w „tradycyjnym” sensie filozoficzne, czy też eseje literaturoznawcze bądź pierwsze próby samodzielnego, literackiego pióra. Filozofia nie będzie wszakże rozumiana w znaczeniu określonym przez jakiś nurt filozoficzny, lecz bardziej ogólnie – jako ruch krytycznego myślenia.

PRZEGLĄD POLITYCZNY (link)
Magazyn intelektualny, od początku zajmujemy się najszerzej pojętą sferą publiczną. Jesteśmy jednym z ostatnich czasopism ?drugiego obiegu”, wydawanych nieprzerwanie od pierwszej połowy lat osiemdziesiątych (pierwszy numer ukazał się w 1983 roku).

RED (link)
Pismo literackie skierowane do czytelników, którzy z racji miejsca zamieszkania (małe i średnie ośrodki miejskie) są pozbawieni stałego dostępu do współczesnej literatury.

RADAR (link)
Trzy języki, trzy narody, trzy literatury?
A może inaczej? Trzy języki, narodów więcej niż trzy, ale literatura jedna. Dlatego powstał RADAR, międzynarodowe pismo literackie, emitowane i wydawane po niemiecku, polsku i ukraińsku. Zamierzamy publikować poezję, prozę, dramat, reportaże, krytykę, eseje? Wszystko, co jest literaturą w jej bardzo szerokim i multimedialnym rozumieniu. Serwis internetowy pokazuje aktualności, drukowany RADAR to tematyczny wybór tekstów.

RES PUBLICA NOWA (link)
Kwartalnik o profilu liberalnym. Wydawany z przerwami od 1979 w Warszawie przez Fundację Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, w latach 1979-1992 ukazywał się pod nazwą Res Publica.

RYMS (link)
Kwartalnik o książkach dla dzieci i młodzieży

SZAFA (link)
Kwartalnik literacko-artystyczny

TEKSTUALIA (link)
Ogólnopolski kwartalnik naukowy o charakterze interdyscyplinarnym, założony przez Żanetę Nalewajk i Krzysztofę Krowirandę w 2005 r. W naszym piśmie staramy się łączyć zagadnienia związane z literaturą, sztukami plastycznymi i naukami humanistycznymi.

WYSPA (link)
"Wyspa" Kwartalnik Literacki jest pismem łączącym różne odcienie rodzimej literatury. Istnieje od 2007 roku. Na jej łamach obok nazwisk najważniejszych polskich autorów pojawiają się twórcy młodzi, często dopiero debiutujący.

WAKAT (link)
Omawia zagadnienia literackie.

YORICK (link)
Przegląd Teatralno-Literacki Pismo poruszające zagadnienia związane z teatrem.

ZESZYTY LITERACKIE (link)
Kwartalnik ZESZYTY LITERACKIE powstał w Paryżu w roku 1982, numer 1 ukazał się w styczniu 1983, w Polsce publikowany od roku 1990, siedziba redakcji mieści się w Warszawie od roku 1992. Od 1 kwietnia 2005 wydawcą kwartalnika „Zeszyty Literackie” jest Fundacja Zeszytów Literackich, która publikuje też książki.

ZESZYTY POETYCKIE (link)
Pismo literackie poświęcone w całości najnowszej poezji, skupione na prezentacji najciekawszych twórców, poszukujące nowych poetyk, wyczulone na językową ewolucję, prowadzące stały dział krytyki. Skupiające wokół siebie artystów oraz pracowników naukowych z kraju i z zagranicy.

Czasopisma polskie (półroczniki)

GLISSANDO (link)
Magazyn o muzyce współczesnej

PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY (link) 
"Podkowiański Magazyn Kulturalny" ukazuje się od kwietnia 1993 r. Traktuje o literaturze, sztuce, muzyce, teatrze i ogólnych zagadnieniach kultury. Zamieszcza opowiadania, eseje, wywiady, poezję polską i obcą, recenzje książek i wydarzeń artystycznych, a także reprodukcje dzieł sztuki. Ważne miejsce zajmują w nim podkoviana (archiwalia, biografie, wspomnienia).

© Copyright © 2019. All Rights Reserved.